Slay Lovely - Lovely Lor Collaboration Pin Set - Gunmetal and Red

  • $52.16
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Puvithel x Lovely Lor collaboration pin! Set of 3 pins in theåÊred andåÊgunmetal colorway.

And remember to always sêÕí_êÎê�í êãêâí ê_êÑí_í�ê¥êÒíÐêà líàêÁê íÒí¥íâí¥í�íÝêÔêÉí¡íÇíøíÈí_í£íøíÏ aí_êÜêÊí�êÊí_í´êÓê_í_ê¢í_í_êöíüyê�êÁí�í_êÕí�íÕêÔê_íÈíÏíÊêäí¬êÓí_ lê�íöíÒêÎí_êÎíÕêÝêÜíÓêªí¡í¤í´í´íÏí_êÒêäí_ oíÔíàêÁê_íÎêÔí�íÛêÐê�ê�íÁí©í´íÑíµvíÕíäíÝêÔí�í¼í¢íÊê_êÉí¤íªê¢êäíá eê�íÀíÓí_íÔí©í£êöí_í©êä lí_í_êÊí�êÎêÁê�íÔíÉêÔíøí_íøí÷íÏí¼íªíÈê¢í´yêÕíÝêãí_íÒêÙí¢í_í�êà
.

I hope you aren't coulrophobic....

Introducing a Lovely Lor x Puvithel three pin set in two colorways~
These sets are limited, only 100 of each colorway will be made!

Slay colorway is black-nickle, and Lovely colorway is rose-gold. All pins are hard enamel and white glows in the dark!

Clown Lor pin 2.5‰۝ tall, heart is 1‰۝ , and knife is 1.5‰۝.